با سلام می خواهم در مورد رباط صلیبی قدامی زانو به شما بگویم. اگر رباط صلیبی قدامی به طور کامل پاره شده باشد و آزمایشات مربوطه مثبت باشد و زانو ناپایدار باشد، قطعا این موارد نیاز به جراحی دارند و نمی توانیم چیزی مانند تزریق یا فیزیوتراپی را به تنهایی برای بیمار توصیه کنیم. اگر بخواهند زانوی خود را حفظ کنند، اگر رباط کاملاً پاره شده باشد و علائمی وجود داشته باشد، حتما باید تحت عمل جراحی قرار گیرند.

پارگی کامل رباط صلیبی قدامی

دیدگاه ها غیرفعال است