شکستگی های لگن

شکستگی های لگن معمولا در افراد جوان در اثر تروماهای شدید بوجود می آیند. همچنین در سنین بالا می تواند در اثر ترومای نه چندان شدید مثل افتادن از حالت ایستاده پدید می آید. در سنین بالا شیوع بیشتری دارد و میتواند باعث ناتوانی و عوارض متعددی شود. لذا جزو جدی ترین و خطرناک ترین شکستگیها میباشد و در صورت عدم درمان مناسب بیمار دچار معلولیت جدی میشود مانند ساختمان بلندی که ستون اصلی آن دچار تخریب شود.

لگن استخوانی بزرگ و پیچیده است که هر قسمتی از آن می تواند دچار شکستگی شود. لگن در محل اتصال ستون فقرات و استخوان های ران قرار دارد. لگن از استخوان های متعددی ساخته شده که در مجموع به شکل حلقه درآمده است.

شکستگی های لگن 3 طیف مختلف دارد:

دسته اول شکستگیها در قسمت بالای استخوان ران که به استخوان لگن مفصل می شود روی میدهد. به این ها شکستگی مفصل ران یا شکستگی هیپ گفته می شود که در افراد سالمند در اثر زمین خوردن روی میدهد بدین صورت که پس از افتادن روی زمین دیگر توانایی وزن گذاری روی اندام و راه رفتن رو نخواهند داشت. انجام رادیوگرافی ساده برای این افراد الزامیست.

دسته دوم شکستگی های لگن شکستگی حفره لگن یا کاسه لگن یا همان شکستگی استابولوم می باشد. این نوع از شکستگی ها بیشتر در افراد جوان و در اثر سانحه رانندگی یا سقوط از ارتفاع روی میدهد.

دسته سوم شکستگی های لگن شکستگی حلقه لگنی یا پلویس می باشد. این نوع از شکستگی ها هم در افراد مسن و در اثر افتادن روی زمین از حالت ایستاده و هم در جوانان در اثر سوانح رانندگی و سقوط از بلندی روی میدهد.

دیدگاه ها غیرفعال است