خب حالا باید کدام زانوی پرانتزی کودکان تحت درمان پزشک باشد :

فرض کنید آن زانویی که فرزند خردسال شما ، زانوی پرانتزی ای که بیش از حد باشد، غیر طبیعی باشد و یا قرینه نباشد،

دو سمت زانوی پرانتزی ای که دردناک باشد،

و زانوی پرانتزی ای که از سِیرِش خارج بشود.

همونطور که گفتم تا دو و نیم الی سه سالگی زانوی پرانتزی و بعد از آن دیگر باید ضربدری بشود، اگر این از سِیر طبیعی خارج بشود، قطعا باید زانوی پرانتزی کودکان تحت درمان پزشک باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است