دندان پزشکی و تعویض مفصل

بر خلاف انتظار عموم بین اقدامات دندانپزشکی و تعویض مفصل ارتباط وجود دارد که در قالب دو نکته به آن میپردازیم:

نکته اول:

قبل از انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو و لگن باید ویزیت دندانپزشکی انجام شود و در صورت وجود عفونت مخفی دهان و ودندان، درمان مناسب صورت گیرد.

نکته دوم:

شخصی که عمل جراحی تعویض مفصل لگن انجام داده است، قبل از انجام اقدامات دندانپزشکی که خونریزی دهنده میباشند مانند: جرم گیری و اقدامات تهاجمی تر، باید یک نوبت آنتی بیوتیک خوراکی مصرف شود. اگر به پنی سیلین حساسیت ندارید، دو گرم آموکسی سیلین یا سفالکسین یک ساعت قبل از شروع اقدام دندانپزشکی میل نمایید.

افراد با نقص ایمنی و نیز افرادی که عفونت فعال دهانی دارند بیشتر در معرض خطر عفونت پروتز، پس از اقدامات دندانپزشکی قرار دارند.

دیدگاه ها غیرفعال است